Privacyreglement van onze praktijk

Persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

De AVG is de nieuwe wet anno 2018 ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft iedere organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk

Fysiotherapie Soembastraat hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Fysiotherapie Soembastraat houdt zich in aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG). Dit brengt met zich mee dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in onze privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden gebruikt;
 • Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Fysiotherapie Soembastraat zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy policy of, in algemenere zin, vragen heeft hierover, kunt u contact met ons opnemen via vermelde contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van patiënten

In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u worden verwerkt. Dit is noodzakelijk om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

Persoonsgegevens van patiënten worden door Fysiotherapie Soembastraat verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Fysiotherapeutische of oefentherapeutische zorgverlening
 • Declaratie bij zorgverzekeraars;
 • Communicatie met uw huisarts, specialistisch arts of andere zorgverleners;
 • Communicatie met u over uw afspraak en voortgang van de behandeling.

De basis voor het verwerken van deze persoonsgegevens is:

 • Behandelovereenkomst volgend uit de WGBO

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Soembastraat de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Adres;
 • BSN;
 • Identificatiebewijs;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Gezondheidsgegevens m.b.t. uw behandeling en contact met uw fysiotherapeut

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Soembastraat opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst. Daarna in het archief van ons softwaresysteem of op papier gedurende de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar voor medische gegevens.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de administratie rond declaraties naar zorgverzekeraars m.b.t. behandelingen;
 • Het verzorgen van de administratie naar een derde partij m.b.t. het aanmeten van elastische kousen door onze oedeemfysiotherapeute;
 • Het verzorgen van de tevredenheidsenquête via een extern bedrijf;
 • Het verzorgen van de software voor het patiëntendossier;
 • Het verzorgen van salarisadministratie;
 • Het verzorgen van onze website en e-mail.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Tot slot kunnen vastgelegde gegevens, indien nodig, mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Onze kinderfysiotherapeut verwerkt gegevens voor minderjarigen tussen 0-18.

Bewaartermijn

Fysiotherapie Soembastraat bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Voor medische gegevens geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Beveiliging

Om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking hebben we de volgende passende organisatorische en technische maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens Fysiotherapie Soembastraat van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Het pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Het regelmatig testen en evalueren van onze maatregelen;
 • Het informeren van onze medewerkers over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Fysiotherapie Soembastraat heeft ook een website, https://www.fysiotherapiesoembastraat.nl. Als u de website bezoekt dan is er een aparte privacy- en cookieverklaring van toepassing op het gebruik van de website. Deze kunt u vinden onder het kopje contact bij contactformulier, inschrijfformulier en op het patiëntenportaal.  Wij hebben een verwerkerovereenkomst afgesloten met Pharmeon, onze host,  waarin uw privacy gewaarborgd is volgens de AVG (ingangsdatum 25-5-2018).

Rechten betreffende uw gegevens

U hebt de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden;
 • Het recht op inzage, correctie, aanvulling of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers;
 • Het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken;
 • Het recht om uw eerder verleende toestemming in te trekken.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of schriftelijk kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, curator of mentor).

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan hebt u altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens

Contactgegevens

Fysiotherapie Soembastraat

T.a.v. Maatschap Fysiotherapie

Soembastraat 83a

1782 SM Den Helder

info@fysiotherapiesoembastraat.nl